Vedtægter

Vedtægter 2019

 

VEDTÆGTER

§ 1

Foreningens navn er TrygLuft Bornholm, KOL - lungeforening, stiftet den 12. september 2012 i Rønne

Foreningen har hjemsted i Bornholms Regionskommune

Foreningens vedtægter er i overensstemmelse med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Love og vedtægter.

§ 2

Det er foreningens formål, via et forpligtende fællesskab, at tilbyde medlemmerne træning og sociale aktiviteter, samt mulighed for erfaringsudveksling. Endvidere er formålet at styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundet.

§ 3

Som medlemmer kan optages personer, der tilslutter sig foreningens formål.

Som medlemmer af foreningen optages: borgere med KOL og andre lungesygdomme på Bornholm. Ligeledes optages passive medlemmer.

Foreningen vil fremme samarbejdet med andre ligestillede foreninger og støttegrupper i Danmark.

§ 3.1

Såfremt et medlem af foreningen udøver mobning eller Chikane af foreningens medlemmer eller andre personer, der deltager i foreningens arrangementer, træningstilbud eller i det private rum, kan det medføre eksklusion, når 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer taler herfor. Eksklusion af medlemmer kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.

§ 4

Foreningen ledes af bestyrelsen på 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formand vælges separat på lige årstal for 2 år og kassereren, næstformand vælges på ulige årstal for 2 år.

De 2 menige medlemmer vælges med 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal - begge for 2 år.

Der vælges 2 suppleanter - 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal - begge for 2 år.

Revisor vælges på lige år for 2 år. Revisor- suppleant på ulige år ligeledes for 2 år.

Skulle et bestyrelsesmedlem udgå af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv frem til næste generalforsamling.

Vedtagelser i bestyrelsen, sker ved simpelt flertal

 

 

§ 4.1

Såfremt der ikke findes en egnet og villig kasserer iblandt medlemmerne, kan en person, der er anbefalet, vælges udefra, til at varetage foreningens regnskab.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og finder sted i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel pr sms, e-mail eller telefonisk hvis de 2 andre muligheder ikke er til stede samt hjemmesiden.

Kun medlemmer, der møder frem på generalforsamlingen har stemmeret.

Medlemmer der evt. skulle være i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Procedure for vedtægtsændringer foregår ved diskussion til ny tekst, der derefter vil gå til afstemning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed forkastes forslaget.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 % af foreningens medlemmer forlanger dette skriftligt.

Alle personvalg og andre valg sker ved almindelig håndsoprækning

Ved skriftligt tilsagn kan man vælges.

Foreningens kontingent fastsættes på general forsamlingen.

 

Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af ordstyrer samt 2 stemmetællere

2. Årsberetning ved formanden.

3. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter.

5. Valg af revisor, revisorsuppleant

6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for kommende år.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

§ 5.1

Kontingent betales 15. januar og er bindende for et år.

§ 6

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Foreningens midler indsættes i en bank.

Foreningen hæfter kun med foreningsformuen.

§ 6.1

Der er 2 der har adgang til foreningens konto, formand + kasserer.

 

§ 7

Foreningen tegnes af mindst to medlemmer, hvoraf den en udgør formand eller kasserer samt1 bestyrelsesmedlem.

Det årlige regnskab underskrives af den samlede bestyrelse

§ 8

Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter at beslutning herom er vedtaget ved almindelig stemmeflertal på en lovlig indkaldt generalforsamling.

§ 9

Opløsningen af foreningen kan kun ske ved mindst 2/3 af foreningens medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 7 – 14 dages mellemrum.

Såfremt en generalforsamling beslutter foreningens opløsning, bestemmer den tillige hvordan dette skal ske, samt på hvilken måde den eventuelt tiloversblevne formue skal anvendes til almennyttig fremme af velvære for mennesker som lider af KOL – lungesyge på Bornholm.

Vedtægterne er vedtaget og godkendt d. 10.10.2012.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 25.03.2013.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 12.03.2014.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 11.03.2015.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 09.03.2016.

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 08.03.2017. 

Vedtægterne er revideret og godkendt d. 14.02.2018

 Vedtægterne er revideret og godkendt d. 13.03.2019

 

Gert Hansen                                            Bestyrelsen

Formand

 

___________________________           ________________________________

 

                                                                 ________________________________

 

                                                                 ________________________________

 

                                                                 ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

19.10 | 23:11

Hello Friend,

This is the story of my life. I was diagnosed with esophageal cancer. It has defied all forms of medical treatment, and right now I have only

04.04 | 16:12

"havde lige en dame i telefonen der spurgte om træningstider. Nu har i rettet det godtnok, hun foreslog at i skriver mail ud så nye medlemmer ved hvor vi er

09.01 | 11:19

er holdet i svømning startet om mandagen i det nye år 2022

29.11 | 07:08

hvor er det dejligt at komme til noget man har brug for takker for jeres vendelighed Lone Karlsson