Generalforsamling

Så fik vi holdt generalforsamling d. 30/3-22•

vi var 21 fremmødte og vi fik holdt en rigtig god generalforsamling i god tone og orden.

dem der var på valg blev genvalgt og Ester kom ind som suppleant nr. 2.

der var stemning for at vi opstarter med ninigolf en gang mål.

vi blev også enige om at tage en sejltur fra Hammerhavn her til sommer.

Referat af Ordinær generalforsamling
Onsdag den 9. juni kl. 19.00
Sagahuset, Sagavej 2, 3700 Rønne.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
Ordstyrer blev valgt Vang Bech
Referant blev valgt Lene Lind Hansen
Stemmetællere blev valgt Alice Mogensen og Grethe Svarts Kofod
2. Årsberetning ved formanden
Til nytår var vi 80 medlemmer, der er krøbet ind til nu 52 medlemmer
Der er sendt 8 buketter ud til runde fødselsdag
Formanden glæder sig til at vi kan komme i gang igen og er klar med nye
arrangementer
Der er ros til medlemmerne for deltagelse i gåture og udendørs træning
Lene Lind Hansen og Hans Erik Hansen har været på kursus som erfaringsdelere
Gert skal på kursus som koordinator
Gert beklagede den manglende information under Corona nedlukningen
Beretningen blev godkendt
3. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Kasseren fremlagde regnskabet, og fortalt at §18 midlerne har været brugt til ekstra
træning med fys, da vi ellers skulle returner pengene til kommunen.
Der blev diskuteret om hvorfor udgiften til træning var højere i år end elles, det fremgår
af regnskabet.
Der var et medlem som var utilfreds med ikke at være spurgt om det var i orden af gøre
sådan
Beretningen blev godkendt
4. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Næstformand Vang Bech, for 2 år, genopstiller ikke
Kasserer Grete Brandi, for 2 år, genopstiller
Bestyrelsesmedlem Lis Hansen for 2 år, genopstiller ikke
Suppleant Gunnar Nomann for 2 år, genopstiller
Der var kampvalg mellem Rita Svensson og Hans Erik Hansen, dog blev begge valgt ind

TrygLuft Bornholm, KOL – lungeforening.

Formandens mobilnr. 41984352 * E-mail: trygluft@gmail.com

i bestyrelsen
Lis Hansen forsætter som suppleant for 1 år
Gunner Normann blev genvalg for 2 år som suppleant
Denne del af GF blev kraftig diskuteret og ikke holdt i en god tone
5. Valg af revisorsuppleant, for 2 år
På valg er:
Grethe Svart Kofod.
Grethe Svart Kofod blev genvalgt
6. Godkendelse af budget 2021 og fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslår uforandret
Kontingent uforandret, blev vedtaget
Budget blev godkendt
Der er ikke kommet så meget ind i kontingent i år som forventet
Der har ikke har været aktiviteter i det første halvår, så der forventes at regnskab
kommer til at blive ok
7. Indkomne forslag
Bestyrelsen vil gerne have et stemningsbillede på egenbetaling ved arrangementer, evt.
Busture
Der er indkommet 3 forslag fra Rita Svensson:
At træning og motion har højprioritet i vor forening. Yderligere at vi minimum har
Fysioterapeut på vor træning 1 gang ugentlig. Såfremt det er muligt 2 gange ugentligt.
Eventuelt lidt egenbetaling såfremt foreningen ikke har midler
Dette blev vedtaget
Struktur i vor information til alle medlemmer. Tillige nødvendigt, hvis nye medlemmer
skal komme ind i vor fold
Dette blev vedtaget
Lidt egenbetaling ved vore fællesarrangementer. Evt. at den enkelte medbringer sin
egen kaffe, vand. Fælles kage/mad betales af den enkelte til kostpris.
Det vil tillige spare på arbejdstimer, ingen skal brygge kaffe i flere timer, ingen opvask
osv. Vores billige kontingent kan så bruges til vore aktiviteter.
Dette blev vedtaget
8. Eventuelt (der kan intet vedtages under dette punkt)
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, det vil sige senest den 2. juni 2021

Generalforsamling afholdt onsdag den 30. september 2020 kl. 19.00

 Sagahuset, Sagavej 2, 3700 Rønne.

Referat

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere Vang blev valgt som ordstyrer, Lene blev valgt som referent.

2. Årsberetning ved formanden Formanden talte om arrangementer i det forgangne år. Vi havde haft førstehjælp, været hos Simons, til møde på hospitalet, på Nordbornholms røgeri, og har haft besøg af Charlotte Dalby og Bent Kure som fortalte om cannabis og i efteråret var vi igen hos Simons. Vi fik julefrokost leveret fra Rabækkens madservice, og vi havde gløgg og æbleskiver. Fastelavn i februar. Der har været 4 runde fødselsdage, hvor formanden har været med blomster. Nye tiltag er ugentlige gåture. Svømning er populært, vi er nu 17 svømmere, så Gert prøver at udvide vores besøgstid. Vi er ca 80 medlemmer i foreningen på nuværende tidspunkt. Der var ingen lungedag i 2019, men vi regner med at der kommer en i år. Lene var i Sverige sammen kræftens bekæmpelse og Diabetesforeningen samt Charlotte Dalby for at høre om deres erfaringer med kronisk syge, måske kan vi lære noget så vi bliver bedre.

3. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Beretning fra kassereren om regnskabet startede med en spørgerunde, og alle blev tilfredse. Regnskab godkendt.

4. Valg til bestyrelsen: På valg er: Formand Gert Hansen for 2 år, genopstiller – Han blev valgt Bestyrelsesmedlem Lene Lind Hansen for 2 år, genopstiller – Lene blev valgt. Suppleant Elly Larsen for 2 år, genopstiller ikke – Hans Erik blev valgt.

5. Valg af revisor 2 år På valg er: Revisor Aase Jensen for 2 år, genopstiller ikke – Rita Svensson blev valgt.

6. Godkendelse af budget 2020 og fastsættelse af kontingent for 2021. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Budget blev godkendt. Kontingent blev godkendt

7. Indkomne forslag, Rita foreslog kontingentforhøjelse så der kunne komme fys på 2 gange om ugen. Der var enighed om at bestyrelsen arbejder videre med det, men det må blive egenbetaling for ekstra fys. Bestyrelsen vil arbejde på at få en café aften om emnet ekstra fys, hvor Anne og Jesper får mulighed for at fortælle om de kan oprette et hold for KOL patienter til særpris, Rita foreslog et nyhedsbrev månedligt. Der var enighed om at der ved hvert arrangement vil blive skrevet på hjemmesiden som seneste nyt. Formanden vil fremover udsende en oplysende hilsen en gang i kvartalet.

8. Eventuelt (der kan intet vedtages under dette punkt) Gert beretter om at vi har Sagahuset hver onsdag resten af året til at mødes i. Vi har aftaler liggende i venteposition – det er besøg på politigården og besøg på Christiansborg, hvor Lea Wermelin vil vise os rundt. Måske også en endagstur til Tyskland.

Referat generalforsamling 2019

 

 REFERAT Generalforsamling

onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden jvf. vedtægterne:

1.  Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere

2.  Årsberetning ved formanden

3.  Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4.  Valg til bestyrelsen. 

På valg er:

Kasserer Marianne Laursen, for 2 år, genopstiller ikke.

Næstformand Vang Bech for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Lis Hansen for 2 år

Suppleant Gunnar Nomann for 2 år. 

 5. Valg af revisorsuppleant 2 år. Bestyrelsen foreslår Grethe Svart Kofod.

 6.  Godkendelse af budget 2019 og fastsættelse af kontingent for 2020.

7.  Indkomne forslag.

 

Ad 1Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere

Ordstyrer: Vang Bech

Referent: Marianne Laursen

Stemmetællere: Mette Haagensen og Grethe Brandi

Ordstyrer konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 Ad 2Årsberetning ved formanden

Formanden gennemgik årets aktiviteter.

Han oplyste, at bestyrelsen havde nedlagt KOL-sang, idet interessen for dette var for lille.

Han understregede den gode pressedækning foreningen har fået i det forgangne år.

Han oplyste om møde med ledende overlæge samt lungelæge i forlængelse af foreningens klage over lungelæge Peter Vedtofte.

Der er aftalt et møde med lungelæger den 23/5 19.-21.00, hvor foreningens medlemmer vil blive orienteret om ny medicin, behandling samt mulighed for ny operationsteknik. Nærmere herom senere.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, men ros til bestyrelsen. Beretningen godkendt.

 Ad 3 Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Marianne gennemgik regnskabet for 2018. Vivi Thorsen undrede sig over de store printeromkostninger, som delvist kunne forklares ved, at der sidst på året er indkøbt et komplet sæt toner, som vil række langt ind i dette regnskabsår.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4 Valg til bestyrelsen

Grethe Brandi blev valgt til ny kasserer for 2 år

Vang Bech blev genvalgt som næstformand for 2 år

Lis Hansen blev genvalgt til bestyrelsen (in absentia) for 2 år

Gunnar Nomann blev genvalgt som suppleant for 2 år

 Ad 5 Valg af revisorsuppleant 2 år.

Grethe Svart Kofod blev genvalgt (in absentia)

Ad 6 Godkendelse af budget 2019 og fastsættelse af kontingent for 2020

Budgettet blev godkendt og der var enighed om uændret kontingent i 2020.

Ad 7 Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag om ændring af § 6.1. ”Der er 2, der hver for sighar adgang til foreningens konto, formand og kasserer”, blev vedtaget.

Ad 8 Eventuelt

Eva Holflod spurgte om der var mulighed for at genoptage Mindfulness mod egenbetaling. (Marianne oplyste, at der ligger et tilbud fra Kira Hallberg-Dellgren i G-mail-boksen).

Rita Svensson udtrykte bekymring for manglen på opbakning til træning, og hun foreslog Fysioterapeut i træningen mod egenbetaling, evt. 100 kr./md. Foreslog at idéen bliver sendt ud til alle medlemmer, for herved at afdække interessen herfor. Foreslog samtidig, at der bliver søgt fondsmidler til sociale arrangementer, således at den omkostning kan nedbringes i foreningens regnskab.

Lene Lind oplyste at fysioterapeut Jesper Uth (Fysioform) har tilbudt at træne KOL-hold. Prisen for dette vil afhænge af antal deltagere.

 Elly Larsen foreslog, at foreningen i første omgang bruger de 6.000 kr. §18 har bevilget til fysioterapi i træningen.

Forslag om arrangement af fælles gåture blev positivt modtaget.

 Gert Hansen lovede at alle idéerne bliver behandlet på det/de førstkommende bestyrelsesmøde(r).

 Til kommende caféaftner var der forslag om besøg på Politistationen, tur til Tyskland, Hjertestarter-kursus, besøg af Henning og Ann Katrin, som optræder gratis.

 Ordstyreren takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20 med en sang fra Højskolesangbogen.

 

 

Referat generalforsamling 2018

REFERAT GENERALFORSAMLING

onsdag den 14. februar 2018 kl. 1900

 

på plejecenter ”Lunden”, Paradisvej 83, 3700 Rønne, med følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer, referent samt stemmetællere.

2. Årsberetning ved formanden

3. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleant.

    På valg er: Formand, Leif Laursen – genopstiller ikke.

                        Bestyrelsesmedlem, Vang Bech – er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

                        Suppleant, Elly Larsen – er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

      

5. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Aase Jensen, som er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

 

6. Godkendelse af budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2019.

7. Indkomne forslag.

8.  Eventuelt. (der kan intet vedtages under dette punkt).

 

Der var 23 fremmødte medlemmer.

Ad 1 Valg af ordstyrer, referent samt stemmetællere

Ordstyrer: Vang Bech, referent: Marianne Laursen, stemmetællere: Magda Jørgensen og Grethe S. Kofod

 

Ad 2 Årsberetning ved formanden

Den omdelte beretning blev godkendt med applaus.

Formanden oplyste, at der pr. 13/2-2018 er 69 tilmeldte medlemmer.

Han mindede om, at medlemmerne skal huske at meddele ændringer m.h.t. personlige forhold – nyt mobilnummer, ændret e-mailadresse o.l.

 

Ad 3 Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt med applaus.

 

Ad 4 Valg til bestyrelse

Gert Hansen blev valgt til formand for 2 år

Vang Bech blev valgt til næstformand for 1 år

Lene Lind Hansen blev valgt til bestyrelsen for 2 år

Elly Larsen blev valgt som suppleant for 2 år

 

Ad 5 Valg af revisor

Aase Jensen blev valgt for 2 år

 

Ad 6 Godkendelse af budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2019.

Budgettet blev gennemgået og efterfølgende godkendt. Kontingentet forbliver uændret i 2019. 

Ad 7 Indkomne forslag

Elly Larsen havde fremsendt forslag om at ændre §5 første linje til: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og finder sted i marts måned.

Elly begrundede forslaget med at det derved bliver muligt at afholde fastelavnsfest i februar.

Leif Laursen var ikke enig, idet han mente, at det er sent at godkende årets budget 3 måneder inde i regnskabsåret.

Efter en del debat blev forslaget sendt til afstemning. Af de 23 fremmødte var der 13 for, 2 imod og resten var hverken for eller imod. §5 bliver herefter ændret.

 Ad 8 Eventuelt  

Gert Hansen oplyste, at bestyrelsen har besluttet følgende aktiviteter til foråret

Torsdag den 8. marts kl. 19.00 Modeshow hos Simon’s. Der kan max. deltage 80 personer. Medlemmerne er velkomne til at tage venner og veninder og naboer med. Tilmelding vil blive nødvendigt.

(Caféaften 14/3 er hermed flyttet til 8/3!!)

Onsdag den 11. april Besøg af Dykkerforeningen som vil holde foredrag

Onsdag den 9. maj Besøg af foredragsholder, der vil fortælle om svenskernes besættelse af Bornholm.

Onsdag den 13. juni Havevandring.

BEMÆRK! Disse datoer er efterfølgende blevet rettet:

Onsdag den 14/3 Besøg af enten dykkerforeningen eller foredragsholder om svensk besættelse

Onsdag den 18/4 Modeshow hos Simon’s

Onsdag den 9/5 Besøg af enten dykkerforeningen eller foredragsholder om svensk besættelse

Onsdag den 13/6 fastholder vi havevandringen.

 

Rita Svensson udtrykte ærgrelse og bekymring for den manglende opbakning til såvel træning som varmtvandsbassin. Hun efterlyste en måde, hvorpå vi kan motivere medlemmerne til at deltage.

Foreslog samtidig at foreningen kunne arrangere teater-, biografture og fælles madlavning.

Rita har været inviteret til besøg i en 5. Klasse for at fortælle om livet med nedsat lungefunktion, et led i rygepræventivt tiltag. Hun var imponeret over elevernes koncentration.

 

Lene Lind Hansen opfordrede medlemmerne til at tage imod Fysioforms tilbud om gratis træning og personligt træningsprogram.

 

Esther Jensen oplyste, at KOL-kor tiden om onsdagen kolliderer med Nexø-træning. Det blev taget til efterretning.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.00, hvor formanden takkede for god ro og orden. Derefter var der kaffe og rigtig meget lagkage.

 

Her ser vi så den nye formand, Gert Hansen og næstformand, Vang Bech
Og efterfølgende kaffe og kæmpe lagkage

Generalforsamling Onsdag den 14. februar 2018

 

Rønne den 20.   januar 2018 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling                                         

onsdag den 14. februar 2018 kl. 1900

  

på plejecenter ”Lunden”, Paradisvej 83, 3700 Rønne, med følgende dagsorden:

 

1.  Valg af ordstyrer, referent samt stemmetællere.

2.  Årsberetning ved formanden

3.  Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4.  Valg til bestyrelsen samt valg af suppleant.

     På valg er: Formand, Leif Laursen – genopstiller ikke.

                        Bestyrelsesmedlem, Vang Bech – er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

                        Suppleant, Elly Larsen – er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

5. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Aase Jensen, som er villig til genvalg. (gælder for 2 år)

6.  Godkendelse af budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2019.

7.  Indkomne forslag.

8.   Eventuelt. (der kan intet vedtages under dette punkt).

 

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. (ALTSÅ SENEST ONSDAG DEN 7. FEBRUAR 2018)

Medlemmer, som er i restance med kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen serveres lagkage, småkager samt kaffe og eller te.

 

 

 

Leif Laursen

formand       

REFERAT GF 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 8. MARTS 2017 KL. 19.00

DAGSORDEN

1.  Valg af ordstyrer.

2.  Årsberetning ved formanden

3.  Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

4.  Valg til bestyrelsen.

     På valg er: Kasserer Marianne Laursen, for 2 år, modtager genvalg. Valg af næstformand, for 2 år. Valg af bestyrelsesmedlem, for 2 år.

     Valg af 2 suppleanter – udsættes til efter behandling af punkt 7. Hvis vedtægtsændringen vedtages opstiller som suppleant Elly Larsen  (1 år) og Gunnar Nomann (2år).

 

 5. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår Aase Jensen – gælder for 1 år. Som suppleant foreslår bestyrelsen Grethe Svart Kofod – gælder for 2 år.

6.  Godkendelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent for 2018.

7.  Indkomne forslag.

     Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter således:

      § 4 – antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 5, hvorefter § 4 formuleres således:

      Foreningen ledes af bestyrelsen på 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

      Formand vælges separat på lige årstal for 2 år og kassereren, næstformand vælges på ulige årstal for 2 år.

De 2 menige medlemmer vælges med 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal – begge for 2 år.

Der vælges 2 suppleanter – 1 på ulige årstal og 1 på lige årstal – begge for 2 år. (nyt)

Skulle et bestyrelsesmedlem udgå af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv

frem til næste generalforsamling.

Dersom ovennævnte vedtages medfører det, at antal bestyrelsesmedlemmer nævnt i § 3.1 

skal ændres fra 6 af 7 til 4 af 5.

 § 5 ændres  marts måned til februar måned.

 8.   Eventuelt. (der kan intet vedtages under dette punkt).

 Der var 27 fremmødte.

Referent:         Marianne Laursen

Pkt. 1 Valg af ordstyrer  Ulla Schnell valgt

Valg af stemmetællere Lisa Hørringsen og Gunnar Nomann valgt

 Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Beretningen omdelt. Formanden gennemgik den, hvorefter den blev godkendt

Pkt. 3 Regnskab

Regnskab med resultatopgørelse, balance samt noter omdelt. Kassereren gennemgik regnskabet. Hun påpegede de store omkostninger der har været til printerpatroner, og at det er baggrunden for, at foreningen har investeret i en farve-laserprinter, der er langt mere økonomisk i brug. I øvrigt var Janes printer hendes personlige ejendom.

Der blev spurgt til VISA/Dankortgebyr på 340 kr., hvor Marianne oplyste, at det ikke længere er muligt at få et Dankort som tidligere var gratis. Foreningen har dog kun 1 mod tidligere 2.

Der blev spurgt, hvorfor regnskabet kun er underskrevet af én revisor. Marianne oplyste, at vi kun har én revisor, men at regnskabet efterfølgende er blevet underskrevet af bestyrelsen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Pkt. 4 Valg til bestyrelsen

Marianne Laursen blev valgt til kasserer for 2 år

Gert Hansen blev valgt til næstformand for 2 år

Lis Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år

 

Pkt. 5 Valg af revisor

Aase Jensen blev valgt for 1 år

Grethe Svart Kofoed blev valgt som revisor-suppleant for 2 år

 

Pkt. 6 Godkendelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent for 2018

Budget omdelt. Kassereren gennemgik budgettet. Avisabonnementet samt formandstelefon er opsagt, en besparelse på ca. 4.000 kr. Der er budgetteret telefontilskud til formanden på 1.200 kr./årligt.

Der er ikke budgetteret med indkøb og salg af T-shirts. Foreningen mangler én, der kan administrere dette.

Kontingent 2018 fortsætter uændret 200 kr./årligt. For passive medlemmer 100 kr./årligt, hvor der så ikke er adgang til træning.

Pkt. 7 Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt og vedtaget. Formanden skriver nye vedtægter.

Der var ikke indkommet øvrige forslag.

 

Pkt. 8 Eventuelt

Formanden fremlagde (endnu engang) projektet ”Fodbold for sjov”. Der var ingen interesse for dette. Leif underretter projektlederen.

Bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse af, om medlemmerne er interesserede i Banko-aften. Der var stor og overvældende interesse, så det fortsætter vi med. Det bliver onsdag den 13. september 2017. Da der er problemer med at indhente sponsorgaver, tager alle en præmie med til ca. 30 kr.

Der var forslag til Idrætsdag: Den nye (kommende) Minigolf i Østerlars, Fodboldgolf i Nexø samt Petanque.

Marianne orienterede om sit arbejde med at etablere KOL-kor i TrygLuft Bornholm-regi. Der er søgt midler i TrygFonden 

Det blev foreslået at organisere fælles gåture hen over sommeren.

Formand og ordstyrer takkede herefter for god ro og orden.

Generalforsamling afsluttet 19.55, hvorefter der var kaffe og en meget stor lagkage.

Indkaldelse til Generalforsamling

2017

TrygLuft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 8. marts 2017, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne.

Referat

Generalforsamling.

Onsdag den 09. marts 2016, Kl. 19.00,

Aktivitetscenteret Lunden, Paradisvej 83, Rønne.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af ordstyrer/ valg forordnede/ referent

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Godkendelse af dagsorden.

 4. Årsberetning ved Formanden.

 5. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

 6. Vedtægts ændringer.

 1. Oprettelse af ny §: § 4.1 Såfremt der ikke kan findes en egnet og villig kasserer iblandt medlemmerne, kan en person, der er anbefalet, vælges udefra, til at varetage foreningens regnskab.

 1. Valg

 1. Formand Jane Poulsen er på valg – Modtager genvalg (2 år)

 2. Birte Hjernø går af helbredsmæssige årsag, af som kasserer. Valg af ny kasserer (1 år) – Marianne Laursen opstiller til valg.

 3. 4. bestyrelsesmedlem Hanne-Jytte Pelle er på valg – modtager ikke genvalg (2 år)

 4. 5. bestyrelsesmedlem Preben Hansen er på valg – modtager ikke genvalg(2 år)

 5. 1. bestyrelsesmedlems suppleant. – Vivi Thorsen på valg – modtager genvalg (1 år)

 6. Revisor Vera Larsen er på valg – Ønsker genvalg (2 år)

 7. 1.revisor suppleant Aase Jensen er på valg – modtager genvalg (1 år)

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år.

 1. 1. Forslag: Kontingent forbliver 200,-kr. i 2017

 2. Passivt medlem 100,-kr.

 1. Indkomne forslag.

 1. Store Idrætsdag i august

 2. Sommerfrokost i juni

 3. Julefrokost dato. Bestyrelsen foreslår den 26. november.

 1. Eventuelt.

20 stemmeberettigede medlemmer fremmødt, samt 1 ikke medlem.

 1. Leif Laursen blev valgt til ordstyrer. Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt rettidigt. Jane Poulsen blev valgt som referent.

 2. Ulla Schnell og Vivi Thorsen blev valgt som stemmetællere.

 3. Dagsorden blev godkendt.

 4. Årsberetning af formanden er vedlagt som bilag 1.

 5. Kasserer Birte Hjernø har meldt afbud til generalforsamlingen på grund af sygdom. Marianne Laursen fremlægger regnskabet. Der blev spurgt ind til regnskabet. Der var intet at bemærke, regnskabet blev godkendt.

 6. § 4.1 blev gennemgået og forklaret. § 4.1 blev vedtaget.

 7.       a)  Formand Jane Poulsen blev enstemmigt genvalgt for (2 år)

 1. Marianne Laursen opstiller og blev enstemmigt valgt for (1 år)

 2. Vang Otto Bech opstiller og blev enstemmigt valgt for (2 år)

 3. Gert Hansen opstiller og blev enstemmigt valgt for (2 år)

 4. Vivi Thorsen blev enstemmigt genvalgt for (1 år)

 5. Vera Larsen blev enstemmigt genvalgt for (2 år)

 6. Aase Jensen blev enstemmigt genvalgt for (1 år)

 1. a) Kontingent for 2017 forbliver 200,- kr.

  b) Forbliver 100,- kr. årligt.

 2. a) Jane Poulsen foreslog Brændegårdshaven til Store Idrætsdag, da der er blevet lavet meget om der. Gunnar Andreasen foreslog Lunden. Brændegårdshaven blev vedtaget med 16 stemmer for, 1 imod, 3 ved ikke.

  b) Bestyrelsen foreslog Fru Petersens Café, det blev vedtaget.

  c) Datoen for julefrokost 2016 arrangement blev vedtaget.

  10. Alice Jørgensen efterlyste brev om arrangement i februar måned. Formanden forklarede at der er opslag om KOL Café Aften på alle biblioteker hver måned. Det er for dyr en løsning at sende brev ud hver måned og der vil fremover, så vidt det er muligt at få opslag med i nyhedsbrevene hver 3. måned. Ulla Schnell roste formanden for hendes engagement i foreningsarbejdet. Ordstyrer Leif Laursen takkede for god ro og orden. Derefter gik vi over til kaffen og velsmagende snitter.

Formandsberetning 2016

Vi har nu været en forening i 3½ år. Vi har fået bevist, at der har været hårdt brug for en forening som vores, hvor ligesindede kan møde andre med KOL eller andre lungesygdomme.

2015 har været fuld af udfordringer for de fleste af os, vi har fået gjort os mange erfaringer.  Det mest positive er nu, at ¾ af medlemmerne er aktive til træning. Vi har kunnet tillade os at lave lidt flere arrangementer til stor fornøjelse for dem der kunne deltage.

Vi har fået etableret et rigtig godt samarbejde med KOL sygeplejerskerne både på sygehuset og kommunen. Vores samarbejde med KOL Forum på Bornholm har resulteret i at vi nu også har kontakt til Lungelægen på Rønne Hospital. Som noget nyt er vi med i et samarbejde sammen med Hjerte – diabetes foreninger, KOL lungesygeplejerske og diabetes sygeplejerske om at finde frem til et fælles rygestop kursus.

Vores KOL Café Aftner har fundet et fornuftigt leje. Alt efter årstiden er der blevet lagt faste temaer ind. Det er spændende at invitere forskellige foredragsholdere J Dog har det vist sig, at medlemmerne har lige så meget brug for, at have deres egen aften.

Vi modtog en donation fra Broderlogen nr. 44 Burgundarholm I.O.O.F, som vi taknemmeligt modtog. 3 af vores medlemmer modtog en lille opmærksomhed fra foreningen, til at forsøde livet med. I disse tilfælde er det en glæde at gøre en forskel for andre.

Der var en stor interesse for vores forening på Lungedagen i november, hvor vi igen deltog. Fremmødet for lungetest var så stor, at ikke alle fik målt den.

Sommerfrokosten foregik på Vingården i Pedersker med rundvisning. Det var et spændende arrangement, at få ny viden om hvad der sker på sådan et sted.

Til sidst men ikke mindst, takker jeg bestyrelse og medlemmer for den store interesse I viser for jeres forening, som gør noget for sit eget bedste og ikke mindst for det overskud til også at gøre noget for andre. Det er netop det der giver drivkraften og sammenhold i foreningen. Tak.

Formand Jane Poulsen

Indkaldelse til Generalforsamling.

 

TrygLuft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Onsdag den 9. marts 2016, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges.

På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

Da foreningen er vært med sandwich/øl/vand og kaffe, er der sidste tilmeldings frist klokken 12.00, den 7. marts 2016.

Referat

Generalforsamling.

Onsdag den 11. marts 2015, Kl. 19.00,

Aktivitetscenteret Lunden, Paradisvej 83, Rønne. 

DAGSORDEN 

 1. Valg af ordstyrer/ valg forordnede/ referent

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Godkendelse af dagsorden.

 4. Årsberetning ved Formanden.

 5. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

 6. Vedtægts ændringer.

 1. Oprettelse af ny §: § 3.1 Såfremt et medlem af foreningen udøver mobning eller chikane af foreningens medlemmer eller andre personer, der deltager i foreningens arrangementer, træningstilbud eller i det private rum, kan det medføre eksklusion, når 6 af 7 bestyrelsesmedlemmer taler herfor. Eksklusion af medlemmer kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.

 1. Valg

 1. Næst Formand Niels Grønvall er på valg – modtager genvalg (2 år)

 2. 1. bestyrelsesmedlem Gunnar Andreasen er på valg – modtager genvalg (2 år)

 3. 3. bestyrelsesmedlem Grethe Dellgren er på valg – modtager valg(2 år)

 4. Kasserer Birthe Hjernø er på valg – modtager genvalg. (2 år)

 5. 1. bestyrelsesmedlems suppleant. – Vivi Thorsen på valg – modtager ikke genvalg (1 år)

 6. 1.revisor suppleant Aase Jensen er på valg – modtager genvalg (1 år)

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år.

 1. 1. Forslag: Kontingent forbliver 200,-kr. i 2016

 2. 2. Forslag: Kontingent stiger til 250 kr. i 2016

 3. 3. Forslag: Kontingent sænkes til 150 kr. i 2016

 4. Passivt medlem 100,-kr.

 1. Indkomne forslag.

 1. Store Idrætsdag i august

 2. Sommerfrokost i juni

 3. Julefrokost dato. Bestyrelsen foreslår den 28. november.

 1. Eventuelt.

   

                  Medlemmer fremmødt: 28 personer.

 1. Ordstyrer: Leif Laursen/ forordnede: Jane Poulsen/ referent: Jane Poulsen.

 2. Minna-Marie Dyngby og Marianne Madsen.

 3. Dagsordnen blev godkendt.

 4. Vedlagt. Fik at vide den var god.

 5. Birte Hjernø fremlagde et fremragende regnskab. Der blev spurgt meget ind til de forskellige poster. Det fik medlemmerne en forklaring på. Til næste år skal regnskabet være mere uddybende.

 6. Teksten i § 3.1 blev nøje gennemlæst. Der var intet at bemærke. Enstemmigt vedtaget.

 7. Valg

 1. Niels Grønvall blev genvalgt.

 2. Gunnar Andreasen blev genvalgt.

 3. Grethe Dellgren blev genvalgt.

 4. Birte Hjernø blev genvalgt.

 5. Vivi Thorsen blev overtalt til at fortsætte og blev genvalgt.

 6. Aase Jensen blev genvalgt.

 1. Efter en snak om hvad kontingenter går til blev der stemt ved håndsoprækning. Det blev vedtaget at kontingent forbliver 200,-kr. i 2016.

 1. 1. forslag, 25 stemmer for og 3 stemmer imod.

 2. 2. forslag, 2 stemmer for og 23 stemmer imod, 3 undlod at stemme.

 3. 3. forslag, 28 stemmer imod.

 4. 28 stemmer for. En tilføjelse, passive medlemmer har stemmeret på en Generalforssamling.

 1. Indkomne forslag.

 1. Store Idrætsdag skal kun være for medlemmerne. Der blev oprettet et Udvalg bestående af: Marianne Laursen, Grethe Lang, Gunnar Nomann og Jane Poulsen. De skal arrangere dagen.

 2. 23 stemte for, sommerfrokost skal vi fortsætte med. Bestyrelsen arrangerer.

 3. 24 stemte for, julefrokost skal holdes. Der kom et forslag om den 21. november. Det undersøges om vi kan få lokalet vi plejer at bruge den dato.

 1. Marianne Laursen opfordrede til klapsalve for bestyrelsens fantastiske stykke arbejde. Tak for det. Niels Grønvall spurgte om det var en idé at arrangere en teatertur i juli. Jane Poulsen fortalte kort om foreningens grundlag og kunne kun opfordre medlemmerne til at melde sig ind i Danmarks Lungeforening for at støtte dem i deres arbejde for lungesagen.

Formandsberetning 2015

Jeg vil gerne starte med 1 minuts stilhed for de medlemmer og pårørende vi har mistet i det forgangne år. Ingen nævnt ingen glemt. Tak.

Jeg ser tilbage på et meget aktivt år. Det glæder mig at vi nu har fået et fast rodnet i det Bornholmske samfund. Sidste år var vi 60 medlemmer. Der vil altid være nogle som ikke fortsætter og andre falder naturligt fra. Foreningen sender en bårebuket til de medlemmer vi mister ad den vej. Den er I som medlemmer med i. I år er vi oppe over 50 medlemmer og lige pt. Strømmer det til med nye medlemmer. Det er især en glæde at se pårørende melde sig med, som backup for det KOL ramte medlem.

Indslagene på KOL Café Aftner har været meget forskellige i det år der er gået. Gæstetalere som ikke har noget med KOL at gøre, sociale samværs aftner, hvor mennesket er centrum. Vi lever et almindeligt liv med KOL og ikke KOL der skal styre vores liv.

Det er med stor glæde, at se den store tilgang til foreningen der har været siden nytår. Det skyldes, at vi har et rigtig godt samarbejde med KOL sygeplejerskerne både på sygehuset og indenfor kommunen. Vi begynder at blive synlige i øens avis og lokal tv. Flere finder vores hjemmeside, så nu begynder vi at se resultater på hårdt benarbejde. Jeg skal dog lige oplyse om at vi stadig mangler et tættere samarbejde med lægerne. Selv om vi har været på et rehabiliterings kursus en gang, kan vores egen læge henvise til et nyt kursus efter 2-3 år. Det er ikke alle læger bekendt med, så her må vi selv oplyse lægen om det.

Vi deltog som vanen tro på Lungedagen 3 steder på øen. Vi var en lille flok der deltog på Gudhjem havn i eventen ”Svøm for Livet”, her donerede foreningen 500,- kr. til Danmarks Lungeforening og vandt en Bornholmsk glaskunstvase. Vi deltog som gæster til Folkemødet iført vores logo T-shirt. Vi har haft besøg af Hasse Boss cykler (som kom i tv2 nyhederne) og flere kunne benytte sig at et godt tilbud og komme mere ud at cykle.

Vi har haft nogle arrangementer som har udvidet vores horisont, såsom et besøg på Teknisk samling, et møde på Hotel Fredensborg med AIR TECH miljørigtig luftrenser. I det nye år satser vi på flere kulturelle tilbud.

Sommerfrokosten druknede i regn, men der skortede ikke på godt humør inden døre på Snogebæk Røgeri. Store Idrætsdag i Joboland var ligeledes besøgt af regnvejr, men der blev gennemført en minigolf turnering og fælles frokost med højt humør.

Det årlige bankospil er blevet meget populært. Julefrokosten er blevet en fast tradition, hvor flere og flere deltager. Der bliver hygget igennem og laves løjer til stor moro for de deltagende.

Vi har nu haft et EDB hold kørende i 2 år. Det har været et prøve projekt, som ikke vil blive genopslået i nuværende år, da det er meget tidskrævende. Der er andre muligheder for EDB fra andre udbydere, som man kan melde sig til. Dette kan man finde oplysning om på vores hjemmeside under sidste nyt.

Som noget nyt afholdt vi fastelavn (Piñata). Det var en aften hvor legebarnet blev vækket og konkurrence mennesket kikkede frem. Det bliver vi nød til at prøve igen 🙂

Til sidst men ikke mindst, vil jeg takke bestyrelsen for det store stykke arbejde, de har gjort i året der er gået. Uden disse ildsjæle var vi her slet ikke 🙂

Formand Jane Poulsen

Indkaldelse til Generalforsamling.

TrygLuft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Onsdag den 11. marts 2015, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges.

På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

Indkaldelse til Generalforsamling.

Trygluft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Onsdag den 12. marts 2014, Kl. 19.00,

Paletten, Lunden, Paradisvej 83, Rønne. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges.

På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

Indkaldelse til Generalforsamling.

Trygluft Bornholm, KOL-Lungeforening.

Afholder generalforsamling.

Tirsdag d.19. marts 2013, Kl. 19.00,

Rønne Bibliotek, den store sal, Pingels Alle 1, Rønne. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Ved skriftligt tilsagn, kan man vælges.

På generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

Senest 7 dage før.

Bestyrelsen.

ER AFLYST.

GENERALFORSAMLINGEN ER FLYTTET TIL

MANDAG DEN 25. MARTS KL. 19.00

PÅ RØNNE BIBLIOTEK

 

Marianne Laursen 30.03.2019 07:10

Blot til orientering, så skrev jeg GF referatet dagen efter, og det blev sendt til bestyrelsen 14/3 klar. 11.50!!!!!! 😡

| Svar

Nyeste kommentarer

19.10 | 23:11

Hello Friend,

This is the story of my life. I was diagnosed with esophageal cancer. It has defied all forms of medical treatment, and right now I have only

04.04 | 16:12

"havde lige en dame i telefonen der spurgte om træningstider. Nu har i rettet det godtnok, hun foreslog at i skriver mail ud så nye medlemmer ved hvor vi er

09.01 | 11:19

er holdet i svømning startet om mandagen i det nye år 2022

29.11 | 07:08

hvor er det dejligt at komme til noget man har brug for takker for jeres vendelighed Lone Karlsson